Bied jouw mede­wer­kers nieuwe kansen

Soms wordt het hui­di­ge werk van men­sen fysiek te zwaar. Som­mi­gen kun­nen om ande­re rede­nen hun hui­di­ge werk niet meer doen. Hoe kun­nen zij toch blij­ven wer­ken? Als Soci­al Enter­pri­se zet­ten we ons in voor deze men­sen. Wel­licht past een baan als taxi­chauf­feur wél heel goed. Wij lei­den men­sen op tot taxi­chauf­feur, direc­tie­chauf­feur of cen­tra­list. We gun­nen ieder­een nieuwe arbeidskansen en werkgeluk.

Chauf­feur Wil­lie ver­telt: “Bij Spaar­ne­lan­den werk­te ik in het groen­on­der­houd. Dit ging niet zo goed meer omdat het met de jaren erg zwaar werk is gewor­den. Ondanks de aan­ge­pas­te werk­tij­den was ik echt toe aan wat anders. Ik vind het gewel­dig dat ik de kans en gele­gen­heid heb gekre­gen om taxi­chauf­feur te wor­den en ik op deze manier gezond kon uit­fa­se­ren naar mijn pen­si­oen. Ik heb dank­zij de bege­lei­ding van het iZoof team veel geleerd en met ple­zier op de taxi kun­nen rijden.”

Is een der­ge­lijk tra­ject ook inte­res­sant voor mede­wer­kers bin­nen jouw orga­ni­sa­tie? Neem con­tact met ons op. We hel­pen heel graag.