iZoof zorgt voor coro­na-proof taxi’s

Ook tij­dens coro­na kun je met een vei­lig gevoel in onze taxi’s stap­pen. Wij hech­ten veel waar­de aan de gezond­heid van onze klan­ten en die van onze chauf­feurs en heb­ben daar­om ver­schil­len­de maat­re­ge­len geno­men voor een vei­li­ge reis. We vol­gen uiter­aard alle RIVM-richt­lij­nen en daar­naast rei­ni­gen onze chauf­feurs de taxi’s zorg­vul­dig na elke rit.

In al onze taxi’s heb­ben we spe­ci­a­le coro­na-scher­men geplaatst. Deze spe­ci­a­le vei­lig­heids­wand van bescher­men­de folie zorgt voor een fysie­ke afschei­ding tus­sen de pas­sa­gier en chauffeur.

Belang­rijk­ste maat­re­ge­len om ver­sprei­ding van het virus te voorkomen:

  • was je han­den regelmatig
  • hoest en nies in je elleboog
  • gebruik papie­ren zak­doek­jes om je neus te snuiten
  • schud geen handen
  • indien je ver­kou­den bent, blijf thuis
  • indien iemand in je huis­hou­den koorts heeft, blijf thuis
  • houd 1,5 meter afstand, ook van onze chauffeurs
  • betaal zoveel moge­lijk met pin
  • til je eigen baga­ge in de taxi

Lees alle RIVM-richt­lij­nen hier.

Met deze maat­re­ge­len zor­gen wij voor een vei­li­ge en ple­zie­ri­ge reis. Heb je vra­gen? Bel dan met onze cen­tra­le via 023–5400600.