Lan­ce­ring nieuwe website

Wel­kom op onze nieuwe iZoof Elec­tric Taxi web­si­te. We zijn er trots op om deze nu aan ieder­een te kun­nen laten zien. Met deze web­si­te kun je snel­ler en mak­ke­lij­ker alles vin­den wat je zoekt! En natuur­lijk heel gemak­ke­lijk een taxi bestel­len. We hopen dat jul­lie de web­si­te net zo mooi vin­den als wij.

Blijf zoveel moge­lijk thuis, maar moet je tij­dens de coro­na lock­down toch op pad? Laat je dan vei­lig rij­den door een van onze elek­tri­sche taxi’s.