Pro­to­col vei­lig taxivervoer

Konink­lijk Neder­lands Ver­voer (KNV) heeft samen met de lan­de­lij­ke ver­en­ging voor onder­ne­mers actief in zorg- en taxi­ver­voer, de vak­bon­den FNV en CNV Vak­men­sen een pro­to­col opge­steld zodat alle taxi­ver­voer­ders hun werk­zaam­he­den ver­ant­woord kun­nen uitvoeren.

Voor iZoof Elec­tric Taxi ver­an­dert er niet zo veel door dit pro­to­col. Wat wel anders wordt, is dat wij, bij het tele­fo­nisch reser­ve­ren van een rit, con­tro­le­vra­gen zul­len stel­len over je gezond­heid. Heb je klach­ten die kun­nen wij­zen op het coro­na­vi­rus? Stel je reis dan uit en blijf thuis!

Wij heb­ben enke­le weken gele­den al een coro­na­scherm in onze taxi’s geplaatst, waar­door wij bij één pas­sa­gier, of meer­de­re pas­sa­giers uit één huis­hou­den, geen mond­kap­jes hoe­ven te dra­gen. Indien er meer­de­re pas­sa­giers instap­pen die niet één huis­hou­den delen, vra­gen we de pas­sa­giers wel een niet-medisch mond­kap­je te dragen.

We vol­gen de richt­lij­nen van­uit het RIVM om ver­sprei­ding van het virus te voorkomen.

Wil je een vei­li­ge taxi­rit boe­ken? Bestel deze dan bij ons via 023–5400600 of op onze web­si­te www.izoof.com

We heb­ben de coro­na-maat­re­ge­len in dit nieuwe pro­to­col die voor iZoof Elec­tric Taxi van toe­pas­sing op een rij gezet op deze pagi­na.