Over ons2022-07-13T15:31:36+02:00

Over ons

iZoof Elec­tric Taxi is een duur­za­me en soci­a­le onder­ne­ming, opge­zet en onder­steund door Spaar­ne­lan­den. Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in zake­lijk ver­voer op maat.

Onze mis­sie is om bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren in bewe­ging te bren­gen op het gebied van duur­zaam­heid voor mens en mili­eu. We gaan graag op zoek naar samen­wer­kin­gen met o.a. bedrij­ven, hotels en zorg­in­stel­lin­gen in de regio Haarlem.

  • Vas­te part­ner voor bedrijven
  • Maan­de­lijk­se facturatie
  • Draagt bij aan duurzaamheidsdoelen
  • Zake­lijk ver­voer op maat
  • Vol­le­di­ge ontzorging

Daar­naast zijn we een soci­a­le onder­ne­ming. We bie­den werk­ne­mers van Spaar­ne­lan­den en ande­re orga­ni­sa­ties in de omge­ving nieuwe arbeidskansen.

Kort­om: Soci­aal, duur­zaam én betaalbaar

Nieuwe arbeidskansen

iZoof wordt onder­steund door Spaar­ne­lan­den. De filo­so­fie van de twee bedrij­ven slui­ten naad­loos op elkaar aan.

Onze kernwaarden

iZoof Elec­tric Taxi zijn we samen. We zijn er voor jou, maar ook dóór jou. Ieder­een levert zijn bij­dra­ge aan een fij­ne werkplek.

Ont­moet het team

Ons team bestaat uit cen­tra­lis­ten en chauf­feurs en zij zijn stuk voor stuk pro­fes­si­o­neel, goed opge­leid en klantgericht.

Ga naar de bovenkant