Onze kernwaarden

Onder­ne­mer­schap
iZoof Elec­tric Taxi zijn we samen. We zijn er voor jou, maar ook dóór jou. Ieder­een levert zijn bij­dra­ge aan een fij­ne werk­plek. Ser­vi­ce­ge­richt­heid staat hoog in het vaan­del. We zor­gen ervoor dat onze klan­ten meer dan tevre­den zijn en terug­ko­men. Elke werk­ne­mer onder­neemt op zijn eigen manier, samen zor­gen we voor een toe­komst­be­sten­dig bedrijf.

Flexi­bi­li­teit
Samen de schou­ders eron­der. Het werk geeft ons bete­ke­nis en we doen het met lief­de. Flexi­bi­li­teit en samen­wer­king vor­men de basis. We hel­pen, geven en ver­trou­wen op elkaar. Dit is een onein­dig pro­ces. Als we zelf hulp nodig heb­ben, krij­gen we dat ook weer terug. Als onze klan­ten vra­gen om flexi­bi­li­teit, dan staan we voor ze klaar.

Gast­vrij­heid
Bij gast­vrij­heid draait het om het goe­de gevoel dat de ander ervaart. Je leeft je in, voelt aan waar men­sen behoef­te aan heb­ben en speelt daar­op in. Als mede­wer­ker bij iZoof voel je je thuis. Dat voelt de klant ook. Het effect? Excel­len­te ser­vi­ce en tevre­den, terug­ke­ren­de klanten.