Terug naar overzicht

Voor vas­te tra­jec­ten met de taxi van en naar Schip­hol heb­ben wij stan­daard lage tarie­ven. Staat jouw loca­tie niet in het over­zicht? Geen pro­bleem, bel ons dan even, zodat we je kun­nen infor­me­ren over het gun­sti­ge tarief voor jouw reis.

  iZoof Car iZoof Groups
Aer­den­hout €35 €45
Ben­ne­broek €40 €50
Bent­veld €40 €50
Bloe­men­daal €40 €50
Haar­lem €35 €45
Heem­ste­de €30 €40
Over­veen €35 €40
Sant­poort-Noord €40 €50
Sant­poort-Zuid €40 €50
Spaarn­dam €35 €45
Vel­ser­broek €40 €50
Zand­voort €50 €60

*inclu­sief 9% BTW

Je kunt kie­zen voor twee type vervoersmiddelen:
iZoof Car: t/m 4 personen
iZoof Groups: van­af 5 t/m 8 per­so­nen of bij veel baga­ge (meer dan drie gro­te koffers)

Het wacht­ta­rief bedraagt €44,92 (incl. BTW) per uur, dit bedrag wordt in reke­ning gebracht indien de pas­sa­gier niet op het afge­spro­ken tijd­stip aan­we­zig is. Indien een taxi op afroep wordt besteld, gaat het wacht­ta­rief in van­af het moment dat de taxi aankomt.

Het is ook moge­lijk één of meer­de­re taxi’s per uur te huren incl. chauf­feur. Mail voor een prijs­op­ga­ve naar taxi@izoof.com.

Betaalop­ties

Je kunt op ver­schil­len­de manie­ren beta­len. We reke­nen het liefst af via pin, of voor­af via de app. Natuur­lijk kun je ook con­tant of met cre­dit card afre­ke­nen. In som­mi­ge geval­len kun je ook ach­ter­af, per fac­tuur, betalen.