De bege­lei­ding is erg goed

In de twee­de helft van 2020 is onze chauf­feur Wil­lie met pen­si­oen gegaan, nadat hij bij­na twee jaar bij ons heeft gewerkt. Wil­lie is bij ons een nieuwe weg inge­sla­gen nadat zijn oude werk voor hem fysiek niet lan­ger uit­voer­baar was. Wij heb­ben hem opge­leid tot taxi­chauf­feur en hem gehol­pen voor het beha­len van de beno­dig­de diploma’s.

“Bij Spaar­ne­lan­den werk­te ik in het groen­on­der­houd. Dit ging niet zo goed meer omdat het met de jaren erg zwaar werk is gewor­den. Ondanks de aan­ge­pas­te werk­tij­den was ik echt toe aan wat anders. Ik vind het gewel­dig dat ik de kans en gele­gen­heid heb gekre­gen om taxi­chauf­feur te wor­den en ik op deze manier gezond kon uit­fa­se­ren naar mijn pen­si­oen. Ik heb dank­zij de bege­lei­ding van het iZoof team veel geleerd en met ple­zier op de taxi kun­nen rijden.”

Wij zijn heel blij en trots dat Wil­lie een suc­ces­vol­le tijd heeft gehad rich­ting zijn pen­si­oen. Dank je wel Wil­lie en heel veel geluk in de komen­de jaren!

Wil­lie, gepen­si­o­neerd taxi­chauf­feur iZoof