Terug naar overzicht

Wij ver­zor­gen crew ver­voer op con­tract­ba­sis en heb­ben dus veel erva­ring met het ver­voe­ren van cabi­ne­per­so­neel van en naar de lucht­ha­ven. We begrij­pen dat de crew niet wil wach­ten op het vlieg­veld na aan­komst en weer op tijd aan­we­zig moet zijn voor ver­trek. Onze vrien­de­lij­ke, pro­fes­si­o­ne­le chauf­feurs komen hun afspra­ken na, en zijn op tijd! Neem con­tact met ons op om afspra­ken voor Cabin Crew ver­voer te maken.

For inter­na­ti­o­nal cabin crews: Let us dri­ve your cabin crew
Just land­ed at Schip­hol air­port and need a taxi to your crew hotel? Let us help you. We are an expe­rien­ced and cer­ti­fied taxi-ser­vi­ce in trans­por­ting cabin crew to and from the air­port. We under­stand the cabin crew needs a quick and safe taxi to their hotel after arri­val and they have a strict time­li­ne befo­re their depar­tu­re. You can trust our friend­ly and pro­fes­si­o­nal dri­vers to meet your tight sche­du­le! Plea­se con­tact us to make arran­ge­ments for Cabin Crew transportation.