Terug naar overzicht

In onze rui­me erva­ring als Soci­al Enter­pri­se heb­ben wij een kli­maat weten te cre­ë­ren waar­in er meer aan­dacht is voor pro­duc­ti­vi­teit van mede­wer­kers, het bespreek­baar maken en voor­ko­men van uit­val én het samen op zoek gaan naar waar­dig en zin­vol werk. We heb­ben bewe­zen over een capa­ci­teit te beschik­ken die mede­wer­kers weer weet te acti­ve­ren. Zo heb­ben we een aan­tal oude­re mede­wer­kers duur­zaam kun­nen inzet­ten, nadat zij om uit­een­lo­pen­de rede­nen niet lan­ger hun oude werk­zaam­he­den kon­den uit­voe­ren. We heb­ben ze opge­leid tot taxi­chauf­feur of cen­tra­list en zij wer­ken nu op vas­te basis voor onze taxi­dienst. De klant­waar­de­ring is hoog en de chauf­feurs zijn tevre­den met deze stap in hun carrière.

Daar­naast heb­ben we diver­se jon­ge­ren laten wen­nen aan werk door hen bij iZoof Elec­tric Taxi een plek te bie­den. We heb­ben ze opge­leid tot taxi­chauf­feur of cen­tra­list en zij wer­ken op dit moment voor onze taxi­dienst of zijn suc­ces­vol uitgestroomd.

Dit suc­ces wil­len we graag delen met onze vas­te klan­ten. Orga­ni­sa­ties die taxi­ver­voer op con­tract­ba­sis met ons afspre­ken, kun­nen gebruik­ma­ken van onze dien­sten voor het duur­zaam inzet­ten van mede­wer­kers. Wil je weten wat iZoof kan bete­ke­nen? Neem con­tact op.