Hotels

Voor hotels is het fijn om een vast aan­spreek­punt te heb­ben voor taxi’s. Immers: hotel­gas­ten zijn vaak op zoek naar regi­o­naal ver­voer. Bij­voor­beeld om van Schip­hol naar het hotel te komen, naar zake­lij­ke afspra­ken te gaan of sim­pel­weg om de omge­ving te verkennen.

iZoof werkt graag met hotels samen. We bespre­ken wat jul­lie wen­sen en behoef­ten zijn. Zeker voor gas­ten met een duur­za­me visie bren­gen onze elek­tri­sche taxi’s veel meerwaarde.

  • Ver­voer van en naar het hotel
  • Op maat
  • Maan­de­lijk­se facturatie
  • Com­fort en luxe
  • Snel van A naar B

Wat heb­ben de hotel­gas­ten nodig? iZoof staat voor je klaar. Neem gerust con­tact op.