Terug naar overzicht

Van­af het voor­jaar van 2021 biedt iZoof een M.a.a.S. (Mobi­li­ty as a Ser­vi­ce) dienst aan het bedrijfs­le­ven: iZoof Mobi­li­ty Hub. Elek­trisch taxi­ver­voer, elek­tri­sche deelauto’s, (elek­tri­sche) deel­fiet­sen en OV, via één reserverings‑, ont­slui­tings- en afre­ken­sys­teem aan­ge­bo­den. We ont­wik­ke­len loca­ties waar deel­mo­bi­li­teit bij­een wordt gebracht en van­waar ook uit­gif­te kan plaats­vin­den. Bewo­ners, bezoe­kers en werk­ne­mers kun­nen per fiets of OV naar een iZoof Mobi­li­ty Hub rei­zen om daar ver­vol­gens een huur- of (elek­tri­sche) deel­au­to af te nemen. Ook omge­keerd kan met een huur- of deel­au­to naar een Hub wor­den gereisd en van­daar uit de reis naar de eind­be­stem­ming wor­den ver­volgd met fiets of OV.

Wil je de mobi­li­teit voor je werk­ne­mers goed gere­geld heb­ben en tege­lij­ker­tijd wer­ken aan je duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen? Doe dan mee, of vraag een iZoof Mobi­li­ty Hub aan op jouw loca­tie. Lees meer over dit ini­ti­a­tief via onze web­si­te.