TX-Keur

iZoof Elec­tric Taxi is gecer­ti­fi­ceerd met het TX-Keur, het offi­ci­ë­le lan­de­lij­ke kwa­li­teits­keur­merk voor taxi­ver­voer. Dit garan­deert betrouw­baar­heid, vei­lig­heid, kwa­li­teit en klant­ge­richt­heid. Dit bete­kent een zor­ge­lo­ze reis voor ieder­een je jouw collega’s zon­der zor­gen kunt toe­ver­trou­wen aan ons! Lees meer over TX-Keur.